والدین عزیز بعد از ارسال فرم پیش ثبت نام منتظر تماس از مدرسه برای انجام مصاحبه باشید.